<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


Proaktiivisuutta ratkaisujen hakemiseen sekä vahvoja vuorovaikutustaitoja kaivataan hankinta-alalla yhä enemmän. Hankinta-ammattilaisen on myös näytettävä osaamisensa ja yritykselle tuottamansa lisäarvo. Nuori ammattilainen: omat ideat rohkeasti pöytään.

 

Tuo esiin tuottamasi lisäarvo

Hankinta on useassa yrityksessä verrattain tuore funktio ja varsinkin nuorena hankinnan ammattilaisena joutuu usein todistamaan kompetenssinsa ja tarpeellisuutensa, jotta yhteistyö sidosryhmien kanssa lähtee rullaamaan. Oleellista hankinta-ammattilaisten roolissa on heti alussa suuren kuvan hahmottaminen ja arvon tuottamisen kannalta avaintekijöiden tunnistaminen. Mikä on hankinnan kohteen oleellinen lisäarvo? Miten tunnistaa jatkumo tarpeen määrityksestä tulosten mittarointiin? Mikä on nykytilanne ja tavoitetilanne? Avainasioita kaikki, kun lähdetään suunnittelemaan hankintojen toteutusta ja ohjaamaan sidosryhmiä hankintojen hallinnan kautta syntyvän lisäarvon tiedostamiseen ja löytämiseen. 

 

Hankinnan pitää ymmärtää mikä vaikuttaa mihin 

Hankintaa on perinteisesti mitattu säästöjen kautta, mikä ei läheskään aina tee oikeutta hankintatyön merkitykselle. Tavarahankinnoissa on lähes aina osaavalla hankinnalla mahdollista saavuttaa merkittäviä suoraan viivan alla näkyviä säästöjä ja tämä on valitettavan usein kaikkien hankintojen ainoa mittaamisen tapa, mikä ohjaa koko organisaatiota väärien asioiden äärelle. 

ICT-hankinnoissa asia ei ole niin selvä, mutta varsinkin epäsuorissa palveluhankinnoissa suorien säästöjen etsiminen on usein toissijaista, mitä tuntuu olevan joskus vaikea ymmärtää. Kysymys kun on usein enemmän arvon tuottamisesta, joka näkyy isossa kuvassa viivan alla: prosessien tehokkuuden nostamisesta, parempien toimittajasuhteiden luomisesta, parempilaatuisten palvelujen ja tuotteiden tuottamisesta. Nämäkin ovat toki säästöjä, mutta niiden mittaaminen viivan alta on vielä alkeellista. Kuinka usein tehokkaaman prosessin kautta vapautuneet resurssit näkyvät suoraan HR-kuluissa aidosti säästöinä? Tai se, että hankittu työvaate näyttää uudelta ja edustavalta pidempään samalla hinnalla? Uskon, että tähän asiaan heräämisen myötä lähitulevaisuudessa suurin tarve hankinnan osaajille löytyy juuri palvelu- ja ICT-hankintojen puolelta. Hankintoja myös keskitetään yrityksissä koko ajan entistä enemmän, mikä ruokkii tätä kehitystä ja hankinnan vaikuttavuus liiketoimintaan kasvaa jatkuvasti.

 

Hankinnan on osattava vaikuttaa moneen suuntaan.

Pyri saamaan muut ajattelemaan asioita hankinnan vinkkelistä

Tänä päivänä hankinnan ammattilaisen ei tarvitse olla hankinnan kohteen substanssiosaaja vaan on korostetusti ymmärrettävä vuorovaikuttamisen tärkeys. Näitä taitoja tarvitaan, koska varsinkin suuremmissa organisaatioissa päätösvalta hankinnoissa on usein liiketoiminnalla. Hankintaa suunnitellessa sisäisiltä sidosryhmiltä pitää osata kysyä oikeat kysymykset oikealla tavalla saadakseen vastaaja ajattelemaan asiaa "hankinnan vinkkelistä”. Hankintaa toteuttaessa pitää taas osata käsitellä tarjoajia ja toimittajia, jotta saadaan hankittua sitä mitä halutaan ja hyvään hintaan. Suuren organisaation keskitetyssä hankintayksikössä voi olla edessä vielä hankinnan lopputuloksen markkinointi sisäisesti, jotta neuvoteltu sopimus tulee käyttöön ja toteutuu suunnitellusti. 

 

Hankinnan mieltäminen yrityksessä irralliseksi projektiksi on jo vanhentunutta ajattelua. 

Reaktiivisesta toiminnasta siirrytään proaktiiviseen

Aikaisemmin yritysten hankintatoimi on toiminut - ja sen on oletettu toimivan - reaktiivisesti, lähinnä sidosryhmien tarvitsemien yksittäisten hankintojen toteuttajana. Hankinta-ammattilaiset on mielletty ennen kaikkea sopimusneuvottelijoiksi, jossa ollaankin oltu vahvoja. Tehokkaan hankintayksikön tulee kuitenkin ennen kaikkea olla proaktiivinen. Toisin sanoen hankinta arvioi sekä hankintojen että sisäisten toimintojen järjestämistä ja hallintaa organisaatiossa sekä tarjoaa hankintojen kautta näkökulmia kokonaisprosessin kehittämiseen. Näenkin, että tämän kehityksen myötä hankinnan ammattilaisen osaamisessa korostuu yhä enemmän abstrakti ajattelu ja visiointikyky. Lisäksi yritysten pitää ymmärtää, että hankinnan todellinen arvo tulee esiin, kun sillä on mahdollisuus ja resursseja keskittyä toimittajien johtamiseen ja kategoriahallintaan, jotta maksimaalinen hyöty yrityksen toimittajakentästä saadaan ulosmitattua. Hankinnan mieltäminen yrityksessä irralliseksi projektiksi on jo vanhentunutta ajattelua. 

 

Hankinnassa on tänä päivänä hyvät mahdollisuudet edetä hyvin, jos olet osaava tekijä.

 

Vinkkinä vielä nuorille

Miettiessäni vuosia sitten pääainettani korkeakoulussa minulle sanottiin, että hankinta-alalla on tulevaisuudessa tarvetta hyville tekijöille. Nyt kun olen nähnyt alaa niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella, voin allekirjoittaa tämän. Hankinnassa on hyvät mahdollisuudet edetä hyvin, jos olet osaava kaveri.

 

Blogin kirjoittaja, Sami Saario (KTM) on palveluhankintojen osaaja, jolla on kokemusta niin yksityisen yrityksen kuin myös julkisen puolen hankinnasta. Pääaineenaan hän on opiskellut hankintojen johtamista. 

  New Call-to-action

 Lue lisää:

Hankinnan resursointi ja rekrytointi autoteollisuuden tarpeisiin > 

Heikin kokemuksista työskentelystä hankintatoimen näköalapaikalla >

Tutustu avoinna oleviin hankinnan tehtäviin >Tilaa blogi: