<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=154801&amp;fmt=gif">


Onko yrityksessäsi edessä isot investoinnit? Pelissä paljon ja onnistumisen pakko projektissa mukana olevien harteilla? Investointiprojekteihin tartutaan usein suurella tarmolla ja valitettavan usein myös kiireellä. Mitä nopeammin päästään toteutukseen, sen parempi. Vai onko? Yllätyksiä tulee helposti vastaan ja innostus hiipuu matkan varrella. Kun investointimäärittely tehdään hyvin, voit rauhallisemmin mielin lähteä investoinnin toteutukseen. Peli ratkaistaan hyvin pitkälti jo alkuvaiheessa.

Investointiprojektin alkaessa ilmassa on innostusta

Investointihankkeen alkaessa ollaan oikeastaan aina innostuneita, tulossa on jotain uutta päivittäiseen työhön, jolla yrityksen liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan! Tämä uuden luomisen henki voi säilyä koko projektin ajan, kun työ tehdään alusta alkaen hyvin ja tarvittavat tahot hankkeeseen sitouttaen.

Investointiprojektin määrittelyvaiheessa joudutaan usein huomaamaan ajan kuluvan turhan nopeasti. Iso tekijä on investointihankkeen aikataulu suhteessa liiketoiminnan suunnitelmiin, käytettävissä oleviin resursseihin ja investoinnin tarveaikatauluun. Investoinnit vaativat pääomaa ja jos se on tiukalla, on tyypillisesti kaikki tiukalla - myös aika ja resurssit. 
 

 

“Investointi saatetaan tehdä vuosikymmeniä kestävään käyttöön - mitkä ovat tarpeet ja visiot jotka vastaavat liiketoiminnan tavoitteisiin pidemmällä aikavälillä?" .

Määrittele mitä yrityksessä aidosti tarvitaan

Ihan aluksi on aidosti mietittävä ja määriteltävä, mitä yrityksessä tarvitaan – ja mietintään tarvitaan mukaan ”kaikki” ne joiden työhön tuleva investointi merkittävällä tavalla vaikuttaa; tuotannon, tuotantotekniikan, IT-osaston, tuotekehityksen, myynnin, hallinnon, asiakaspalvelun jne. tahot, joilla on merkitystä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen tulevan investoinnin näkökulmasta. Kuulostaa ehkä itsestään selvältä, mutta tähän ei ikävä kyllä yrityksissä aina riittävästi pystytä panostamaan. Investointi saatetaan tehdä vuosikymmeniä kestävään käyttöön - mitkä ovat tarpeet ja visiot jotka vastaavat liiketoiminnan tavoitteisiin pidemmällä aikavälillä?

Korostan vaatimusmäärittelyn huolellista tekemistä, jotta aidosti saadaan sitä, mitä halutaan – vaatimukset voi periaatteellisesti jakaa ulkoisiin ja sisäisiin vaatimuksiin:

  • Mitkä ovat tekniset vaatimukset? Asiakkaan tai kokonaisen markkinan näkökulmasta?
  • Mitä palveluja ja niiden sisällöllisiä vaatimuksia investointi tuo mukanaan? Käyttöönotossa, käytössä?
  • Mitä lakeja ja säädöksiä pitää ottaa huomioon investoinnissa, sekä hankinnassa että käytön aikana?
  • Ympäristövaikutukset? Käyttöön otettaessa, käytön aikana ja käytön jälkeen

Vähäiselle huomiolle saattaa jäädä myös investoinnin soveltuvuus kokonaisuutena nykyiseen toimintaan, esimerkiksi olemassa olevaan konekantaan tai henkilöstön osaamiseen. Tarvitaanko sittenkin vielä lisää investointeja tai lisää henkilöitä/osaamista, jotta saadaan kaikki hyöty irti?

  • Sisäiset, yrityksen omista tavoitteista tulevat vaatimukset?
  • Miten investointi soveltuu nykyisiin toiminnan resursseihin? Henkilöresursseihin, tietojärjestelmiin, kiinteistöihin – pohdittava lista on pitkä
  • Mitkä ovat laadulliset ja/tai yrityksen markkinan asettamat vaatimukset, jotta saadaan jotain parempaa tuottavammin kuin mitä on tehty aiemmin? Markkinat ja toimintaympäristö muuttuvat, investoinnit tehdään usein kuitenkin vuosikymmeniksi.

“Investoinnin hintaan tulisi laskea myös käytön- ja käytöstä poiston aikaiset kustannukset

Investoinnista syntyviä kokonaiskustannuksia pitää arvioida hankintapäätöstä tehdessä. Hankintapäätöksiä tehdessä tärkeä tekijä on investoinnin ostohinta, vaikka investoinnin hintaan tulisi laskea myös käytön- ja käytöstä poiston aikaiset kustannukset. Käytön aikaisiin kustannuksiin pystytään huomattavasti vaikuttamaan huolellisella tarvemäärittelyllä, ns. ”ylispeksaaminen” aiheuttaa todennäköisesti sekä ylimääräistä hankintakulua että käytön aikaista kulua. Ja kun sitten aikanaan investoinnista luovutaan, saattaa syntyä kulu joka ratkaisusta riippuen on hyvinkin merkittävä sekä rahallisesti että ympäristötekijöiden näkökulmasta!  

Huolellisella vaatimusmäärittelyllä vältetään yllätykset

Vaatimusmäärittely on investoinnin hyödyntämisen kannalta äärimmäisen tärkeä vaihe. Kun määrittely tehdään huolella, investointi tehdään juuri sellaiseen kokonaisuuteen, joka vastaa yrityksen liiketoiminnan tavoitteita ja jossa vältytään kalliiksi tulevilta muutoksilta. Tuotannollisissakin hankinnoissa muutokset ovat hankalia, mutta muuttaminen on tyypillisesti helpompaa ”lennossa” kuin järjestelmäinvestoinneissa.

Vajavaisen suunnittelun myötä saatetaan huomata projektin edetessä, ettei investointia voidakaan hyödyntää täysin vastaamaan liiketoiminnan tarpeita. Projekti tulee paisumaan ja tarvitaan lisäinvestointeja sekä palveluja investoinnin täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Ei ihme, jos alkuvaiheen innostus hiipuu, kun investointi paisuu ja paisuu... mutta käytössä oleva budjetti ei!

Jos investointihankkeen alkuvaiheessa tuntuu siltä, että oma osaaminen tai aika ei riitä, ulkopuolisia ammattilaisia on saatavissa myös investointiprojektin läpiviemiseen ja vaatimusmäärittelyn tekemiseen omien resurssien ollessa rajalliset. Oikein tehtynä ja resursoituna vaatimusmäärittely ei kuitenkaan vie määrättömästi aikaa!  Lisää investointien määrittelystä löytyy TehdasInvestointien checklististä. 

”Kun määrittely tehdään huolella, investointi tehdään juuri sellaiseen kokonaisuuteen, joka vastaa yrityksen liiketoiminnan tavoitteita - ja vältytään kalliiksi tulevilta muutoksilta.” 

Poimi ainakin nämä kaksi asiaa

Kun mietit investointia, panosta ainakin seuraaviin seikkoihin riittävästi aikaa ja resursseja:

  1. Mieti mitä organisaationne aidosti tarvitsee - niin organisaation kuin yrityksen tavoitteidenkin kannalta. Hyvästä vaatimusmäärittelystä on kaksisuuntainen hyöty: organisaatio saa mitä haluaa ja myös investointihyödykkeiden toimittajat osaavat tarjota mitä haluttiin. Hyvä määrittely palvelee kumpaakin puolta. Kannattaa kuunnella myös myyvää osapuolta. Heillä voi olla hyviä ehdotuksia siitä, millä ratkaisuilla parhaiten päästään toivottaviin tavoitteisiin.

2. Ota huomioon kokonaiskustannukset - niin tarvittavat palvelut kuin käyttökustannukset. Vältyt yllätyksiltä!Onnea investointeihin - hankkeesi menestys on hyvästä valmistautumisesta kiinni!

Juha-Matti Alve on investointihankintojen ja strategioiden kehittäjä, jolla on yli 15 vuoden kokemus investointihankinnoista. 

Lue lisää investoinneista >

 

Onnistu investoinneissasi.  Lataa ja hyödynnä työssäsi Tehdasinvestointien checklist

 Tehdasinvestointien checklist

 

Lue lisää blogeista

Tehdasinvestoinnit sujuvat harvoin oman työn ohessa

Hankintatoimen resursointi ja rekrytointi autoteollisuuden tarpeisiinTilaa blogi: